Kallelse till årsstämma i Fieldly AB

Author:
Fieldly

Aktieägarna i Fieldly AB, org.nr 556968-7717, kallas härmed till årsstämma onsdag den 29 juni 2022, klockan 14.00 i bolagetslokaler på Dockplatsen 1 i Malmö.‍

Rätt att delta i stämman / Right to participate at the shareholders’ meeting

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den 27 juni 2022 per e-post till Sven Paulin (Sven Paulin sven@fieldly.com).

The right to participate at the general meeting shall vest in any shareholder who have been entered in the share register as prescribed in the Swedish Companies Act and who have registered with the company no later than the 27th of June 2022 by e-mail to Sven Paulin (Sven Paulin sven@fieldly.com).

Deltagande via elektronisk uppkoppling / Participation through electronic connection

Aktieägare bereds möjlighet att närvara vid stämman genom elektronisk uppkoppling genom Teams. Anmälan om deltagande vid bolagsstämman bör ske senast den 27 juni 2022 per e-post till Sven Paulin (Sven Paulin sven@fieldly.com). Praktiska instruktioner om deltagande kommer översändas per e-post.

Shareholders are able to participate at the general meeting by electronic connection through Teams. Attendance through electronic connection should be reported no later than the 27th of June 2022 by e-mail to Sven Paulin (Sven Paulin sven@fieldly.com). Instructions of how to participate will be sent by e-mail.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1. Val av ordförande / Appointment of chairman.

2. Godkännande av röstlängd / Approval of the register of voters

3. Val av protokollförare och justeringsmän / Appointment of keeper of the minutes and person to verify the minutes

4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the general meeting has been duly convened

5. Dagordning / Agenda

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse / Presentation of the annual accounts and the audit report

7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen / Adoption of the profit and loss account and the balance sheet

8. Disposition beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Allocation of the profit or loss according to the adopted balance sheet

9. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna / Discharge of the board of directors from liability.

10. Val av styrelseledamöter / Election of board directors

11. Styrelsens arvode / Remuneration of the board

12. Val av revisor / Appointment of auditor

13. Ändring av bolagskategori (Publikt till privat) / Change of company category (public to private)

14. Ny bolagsordning, Bilaga 1 / Articles of association, Schedule 1

15. Bemyndigande avseende nyemission, Bilaga 2 / Authorisation regarding issue of new shares, Schedule 2

16. Bemyndigande avseende teckningsoptioner, Bilaga 3 / Authorization regarding issue of warrants, Schedule 3

17. Generellt bemyndigande / General authorisation

18. Årsstämmans avslutande / Closing of the annual general meeting

Bilagor nämnda ovan samt årsredovisning för 2021 tillhandahålls på bolagets huvudkontor i Malmö.

Malmö den 30 maj 2022

Styrelsen / The board of directors

Vill du veta mer om Fieldly Fakturahantering? Spana in vår snabb-demo!
Missa inget från Fieldly!
Skriv in din email nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Läs mer