Ordlista för bygg & installation

Det finns många olika begrepp inom byggbranschen som kan vara bra att känna till. Här har vi samlat några av de viktigaste.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZÅÄÖ

A

Anbud

Ett anbud är ett affärserbjudande från en part till en annan, med syfte att ge eller få skriftligt underlag från köpare eller leverantörer. Dessa underlag gäller både pris och innehåll. Termen förekommer ofta inom offentlig sektor, och rör vanligtvis större upphandlingar.


Arbetsmiljöplan

En arbetsmiljöplan är ett samlingsdokument som tas fram på en byggarbetsplats för att garantera att alla som arbetar på bygget har en säker och trygg arbetsmiljö. Denna plan ska tas fram redan innan byggarbetsplatsen etableras och bygget påbörjas, och ska innehålla en beskrivning av hur hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras, vilka regler som gäller på bygget samt vilka handlingar som ska utföras för att arbetsmiljön ska vara god under hela byggskedet.

B

BIM

BIM är en förkortning på byggnadsinformationsmodellering, och innebär att man i byggprocessen tar fram en virtuell prototyp i 3D-format, som samlar och organiserar all information om det bygge och den byggprocess som ska ske. Denna prototyp tas fram för att kunna visualisera och projektera samtliga steg i byggprocessen, med syfte att kunna stämma av varje skede i mot uppsatta mål.

Bas-P

Bas-P är den person som agerar samordnare för arbetsmiljön under projektets inledande fas av projektering och planering. Denna person är ansvarig för att sammanställa underlag från olika projektörer, som ingenjörer, arkitekter och tekniska konsulter, med syftet att säkerställa att arbetsmiljön är trygg och säker. I praktiken innebär detta att personen utsedd till Bas-P granskar projektörernas ritningar och övriga tekniska beskrivningar, och ser till att dessa fungerar i relation till byggprojektets arbetsmiljöplan.Bas-U

Bas-U är den person som agerar som byggarbetsmiljösamordnare under arbetsprocessens gång, i det praktiska byggskedet. Denna person är ansvarig för att organisera skyddsarbetet, så att arbetsmiljön är trygg och riskfri, genom att anpassa arbetsmiljöplanen till det praktiska arbetet. Bas-U är även ansvarig för att se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen samt att den hålls uppdaterad under arbetets gång.

Beställare

En beställare, som ofta kallas kund eller byggherre, är den som är uppdragsgivare till ett byggprojekt, enligt förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt för entreprenörer, leverantörer, konsulter eller andra uppdragstagare. Entreprenörer kan också vara beställare, då vanligtvis som generalentreprenör eller huvudentreprenör, som i sin tur sedan upphandlar underentreprenörer.

Byggdagbok

En byggdagbok fungerar som en daglig beskrivning av det som händer på en byggarbetsplats, och kan vara både analog och digital. I byggdagboken fyller man i kortfattade beskrivningar kring pågående, påbörjade och avslutade arbeten, rapporterar avvikande händelser, ändringar och tilläggsarbeten och lägger in uppgifter som väderlek på byggplatsen, köpt eller hyrt material, egen eller hyrd personal samt vilka skyddsronder och egenkontroller man genomfört. En byggdagbok måste följa olika lagar och regler. Fieldlys byggdagbok är digital, och uppfyller samtliga krav enligt AFC37. Läs mer om Fieldlys byggdagbok här.

Byggherre

En byggherre är enligt Boverket “den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten genom en byggentreprenör”. Byggherren ansvarar för att se till att alla de åtgärder som genomförs under arbetsprocessen sker i enlighet med rådande föreskrifter, och är även ansvarig för att se till att verksamheten och det färdiga resultatet tillses och kontrolleras på korrekt vis. Byggherren kan vara en privatperson, ett företag, en förening eller en offentlig institution.

Byggservice

Byggservice är en sektor inom byggbranschen som består av små projektföretag som arbetar med mindre arbeten, så som ombyggnation, renovering och mindre nybyggen. Hit hör yrkesgrupper som snickare, målare, murare och plattsättare. Byggserviceföretag riktar sig till en bred marknad, och kan både arbeta i privat- och offentlig sektor.

D

Delad entreprenad

Delad entreprenad är en upphandlingsform som kännetecknas av att beställaren ingår avtal med flera så kallade sidoentreprenörer, vilket innebär att byggherren anlitar projektörer som i sin tur får i uppdrag att utarbeta handlingar för projektet. Dessa handlingar innefattar exempelvis ritningar och beskrivningar av projektet.E

Egenkontroller

Egenkontroller är de kontroller en byggherre är ansvarig att utföra för att se till att arbetet uppfyller lagstiftningens krav, och innebär i praktiken att att det utförda arbetet kontrolleras och dokumenteras. Egenkontroller har en avgörande betydelse för att se till att de krav på kvalitet och ekonomi i ett byggprojekt uppfylls, och är av stor vikt både för beställaren och den egna verksamhetens ledning. Fieldly gör det enkelt att skapa och följa egenkontroller direkt i mobilen, i den funktion vi kallar checklista. Läs mer om Fieldlys checklistor här.

Entreprenad

En entreprenad är ett åtagande som ett företag inom byggbranschen åtar sig, och innebar att företaget tar på sig att utföra ett visst arbete inom en specifik tidsram, till en i förväg uppgjord summa mellan beställaren och entreprenören.Entreprenör

En entreprenör är den som på uppdrag av en beställare utför arbeten så som byggnads-, rivnings- eller markarbeten på entreprenad.Entreprenörsansvar

Entreprenörsansvar handlar om att generalentreprenören vid en byggarbetsplats måste ha total kontroll på samtliga underentreprenörer, och säkerställa att dessa är registrerade, betalar F-skatt, sociala avgifter och löner till sina anställda. Misslyckas någon av underentreprenörerna leva upp till dessa krav faller ansvaret på generalentreprenören, som exempelvis kan bli skyldig att betala uteblivna lönekostnader. Läs mer om entreprenörsansvar och hur Fieldly gör det möjligt att få full kontroll på samtliga underentreprenörer här.

F

Fakturaskanning

Fakturaskanning innebär att man scannar in leverantörsfakturor i olika format, med syfte att läsa in fakturainformation och digitalisera faktureringsprocessen. Med Fieldly blir det enklare än någonsin att fakturera både material och tjänster, direkt i vårt digitala projekthanteringssystem. Läs mer här.

Faktureringsunderlag

Ett faktureringsunderlag är det dokument som behövs för att ett företag ska kunna skapa en faktura, och sedan ge till kunden som ska betala. Fakturaunderlaget brukar innehålla information som fakturaadress och referens, samt om fakturan ska märkas på något visst sätt. Vi på Fieldly har gjort det enklare än någonsin att fakturera med vår faktureringsfunktion, där du kan skapa fakturaunderlag med ett simpelt knapptryck i mobilen.

Förkalkyl

En förkalkyl bygger på i förväg uppskattade värden på intäkter och kostnader vid ett projekt, och utförs med syfte att fungera som beslutsunderlag vid till exempel prissättning, lönsamhetsbedömning och kostnadsuppföljning. Denna typ av kalkylering är det sista steget som utförs innan ett projektet drar igång.G

Generalentreprenör

En generalentreprenör är den entreprenör som har samordningsansvar vid ett byggprojekt. Generalentreprenören upphandlas av en beställare, och ansvarar sedan för vidare upphandling av de underentreprenörer som kan tänkas behövas i projektet. Denna upphandlingsform kallas generalentreprenad, och kan både utföras som total- eller utförandeentreprenad.

I

ID06

ID06 är byggbranschens standardsystem som lanserats av Sveriges Byggindustrier, med syfte att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Systemet möjliggör ID- och närvaroregistrering vid byggarbetsplatser, och gör det enkelt att både identifiera personer vid arbetsplatsen, samt att koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 möjliggör även digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll samt inpasserings- och låsfunktioner. Fieldlys personalliggare är kopplad till ID06, vilket gör det enkelt att följa regleringen kring personalregistrering.

L

Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor är helt enkelt fakturor som inkommer från olika leverantörer. Har man som byggföretag flera olika leverantörer och underentreprenörer kan det lätt bli så att man missar att vidarefakturera både material och tjänster till sina kunder. Med Fieldlys funktion leverantörsfakturor blir det enkelt att hålla koll på att allt som ska faktureras faktiskt blir fakturerat, så man slipper oroa sig för att något ska falla mellan stolarna. Läs mer om funktionen här.

Lyftplan

En lyftplan är en en projektplan som tas fram vid vid större fastprisprojekt, i samarbete mellan beställaren och entreprenören. Denna plan ska innehålla en betalningsplan där betalningsmilstolpar definieras. Det ska även framgå vad som ska vara klart vid vilken tid. Lyftplanen ska vara godkänd av både entreprenör och beställare före byggstart. Här kan du läsa mer om Fieldlys lyftplansfunktion, som drastiskt förenklar faktureringsflödet vid större och längre fastprisjobb.

M

Mobila arbetsorder

En mobil arbetsorder är en beskrivning av det arbete som ska utföras, där nödvändig information som kundinformation och adress specificeras. Mobila arbetsorder kan både vara fristående eller knutna till större projekt. Med Fieldlys arbetsorderfunktion är det enkelt att samla all information om det jobb som utförts samt vad som ska faktureras, och dokumentation som checklistor och fältrapporter läggs till med bara några knapptryck.

O

Offert

En offert är, likt ett anbud, ett affärserbjudande från en part till en annan, med syfte att ge eller få skriftligt underlag från köpare eller leverantörer. Dessa underlag gäller både pris och innehåll. Termen förekommer ofta i samband med mindre upphandlingar, där uppdragsgivaren vill kunna jämföra priser på motsvarande vara eller tjänst.P

Personalliggare

Inom byggbranschen är det sedan 2016 krav på att använda elektronisk personalliggare vid samtliga byggen, såvida byggherren inte är en privatperson. I personalliggaren ska det framgå vilka personer som arbetar på byggarbetsplatsen, samt när deras arbetspass börjar och slutar. Med Fieldly får man tillgång till en digital personalliggare direkt i mobilen, och kan enkelt rapportera närvaro och frånvaro på bygget. Självklart är Fieldlys personalliggare godkänd av skatteverket och ackrediterad av ID06, här kan du läsa mer om den.

R

Riskanalys

En riskanalys är en kartläggning av de risker du som byggherre eller entreprenör bör ta hänsyn till vid ett byggprojekt. Syftet med riskanalysen är att minimera risken för skador, överraskningar och klagomål, och kan fungera som underlag vid ett anbudsförfarande.Riskkontroller

Riskkontroller är ett sätt att säkerställa en trygg arbetsmiljö, och handlar om att utföra bedömningar av de risker som potentiellt kan utgöra faror vid en arbetsplats. För att säkerställa att dessa risker tas på allvar bör en deklaration kring riskbedömningen genomföras. Med Fieldly blir det möjligt att upprätta riskkontroller i checklistefunktionen, som man sedan enkelt kan följa och bocka av. Läs mer om Fieldlys checklistor här.

Rondering

Rondering är en förebyggande åtgärd som utförs vid byggarbetsplatser för att förhindra skador som kan uppstå genom exempelvis slarv, och kan ses som ett verktyg för att öka effektiviteten sett till bland annat tidsanvändning och produktivitet.

T

Tidrapporter

Tidrapporter är den rapport som specificerar hur mycket man har arbetat med ett visst projekt, både som enskild medarbetare och som arbetslag. Tidrapporter kan också innehålla information om frånvaro, så som sjukdagar, semester eller VAB. Fieldlys funktion för digital tidrapportering gör det enklare än någonsin att hålla koll på tiden, direkt i mobilen. Läs mer här.

U

Underentreprenör

Underentreprenörer är företag som upphandlas av ansvarig generalentreprenör för att utföra en eller flera delar av arbetet i projektet. Med Fieldly blir kopplingen mellan underentreprenör och generalentreprenör hur smidig som helst, genom funktioner som gör det möjligt för er som generalentreprenör att dela projekt och arbetsorder med era underentreprenörer, och er som underentreprenör enkelt kunna rapportera tider, resor och materialåtgång tillbaka till generalentreprenören. Läs mer här.

Ä

ÄTA

ÄTA är en förkortning som står för ändringsarbete, tilläggsarbete och avgående arbete, och handlar om de ändringar och oförutsedda händelser som kan ske under ett arbetes gång. Både förutsättningar och omfattning av arbetet kan förändras, vilket leder till att arbeten som inte var specificerade vid projektstarten kan behöva utföras. Fieldly har utvecklat en ÄTA-funktion som gör det enkelt att rapportera dessa ändringar och tillkommande uppgifter, direkt i mobilen.

Redo att sätta igång? Vårt team är här för att hjälpa dig.

Testa gratis