Lagen om anställningsskydd för bygg och installation

Nya LAS 2023 - Här de 8 viktigaste förändringarna!

Author:
Karin Höckert

Du vet väl att nya LAS trädde i kraft 1 oktober? För dig som arbetsgivare och anställd inom bygg och installation innebär lagen en hel del förändringar, och i den här artikeln berättar Staffan Rosenblad, konsult på Ask Outsourcing Group AB med bred erfarenhet från byggbranschen, mer om de 8 viktigaste förändringarna och vad de innebär i praktiken.

Lagen om Anställningsskydd, ofta förkortad LAS, är en central del i svensk arbetsrätt. Denna lag reglerar villkoren för anställning och uppsägning, och syftar till att skydda arbetstagare från godtycklig och orättvis behandling. Med de nya ändringarna i LAS, som trädde i kraft den 1 oktober 2023, introduceras flera förändringar som direkt påverkar både arbetsgivare och anställda inom bygg- och installationsbranschen:

1. Nya undantag från turordningsreglerna. 

En av de mest framträdande ändringarna är de uppdaterade turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Enligt de nya reglerna kan arbetsgivare nu undanta upp till tre personer från turordningen, förutsatt att dessa individer har en särskild betydelse för verksamheten. Detta är en ökning från den tidigare gränsen på två personer och gäller oavsett företagets storlek. Det innebär att arbetsgivare har större flexibilitet att behålla nyckelpersonal, vilket kan vara avgörande för företagets fortsatta framgång och utveckling.

2. “Saklig grund” blir “sakliga skäl” 

De nya lasreglerna inkluderar även ändringar som rör begreppet "saklig grund" för uppsägning, vilket nu ersätts med "sakliga skäl". Denna förändring innebär att arbetsgivaren inte längre behöver ta hänsyn till arbetstagarens personliga intresse av att behålla jobbet vid uppsägning av personliga skäl. Detta kan ses som en förenkling av processen men också som en utmaning för arbetstagarens rättigheter, vilket kräver en noggrann balansakt från arbetsgivarens sida.

3. Anställningen upphör vid tvist

Om arbetsgivaren och den anställde är oense om uppsägningen och saken prövas i domstol behöver arbetsgivaren inte längre betala ut lön medan tvisten pågår, om uppsägningstiden är slut.

4. Automatisk tillsvidareanställning efter 12 månader

En annan betydande förändring är den automatiska övergången från visstidsanställning till tillsvidareanställning efter 12 månader, jämfört med den tidigare gränsen på 24 månader. Detta kan ha stor inverkan på arbetsmarknadens dynamik, eftersom det främjar mer stabila anställningsförhållanden och kan bidra till ökad trygghet för arbetstagarna.

5. Heltidsanställning blir norm

Om inget annat avtalas i anställningskontraktet betraktas en anställning alltid som en heltidsanställning. Därför är det extra viktigt att skriva anställningsavtal med anställda som har tidsbegränsade anställningar.

6. Turordningsregler vid "hyvling" införs

Om man som arbetsgivare vill sänka sysselsättningsgraden på grund av arbetsbrist ("hyvla” som det också kallas) ska turordningsreglerna följas. Praktiskt innebär det att anställda med kortare anställningstid ska bli erbjudna omplacering och erbjudas en lägre sysselsättningsgrad före de som har varit anställda längre.

7. Kompetensutveckling - en skyldighet 

De arbetsgivare som inte kan erbjuda anställda sedan minst 6 månader kompetensutveckling riskerar att bli skadeståndsskyldiga om de anställda i fråga sägs upp på grund av arbetsbrist.

8. Anställd via bemanningsföretag?

Enligt nya LAS ska de som är anställda av bemanningsföretag erbjudas tillsvidareanställning av kundföretaget, om de har varit på samma företag i sammanlagt 24 månader under en 36-månadersperiod. Om kundföretaget inte vill erbjuda en anställning kan de i stället välja att betala två månadslöner.

Så, varför dessa ändringar? Förändringar i LAS är en del av en större strävan att modernisera den svenska arbetsmarknaden. De speglar en utveckling där flexibilitet och anpassningsförmåga blir allt viktigare, samtidigt som arbetstagarnas rättigheter och skydd behöver bevaras. För bygg- och installationsbranschen innebär förändringarna med andra ord både utmaningar och möjligheter. Därför att det avgörande att både arbetsgivare och arbetstagare håller sig väl informerade och förberedda för att navigera i det arbetsrättsliga landskapet.

Behöver du hjälp, eller vill du veta mer? Kontakta Staffan Rosenblad på staffan.rosenblad@askoutsourcing.se så berättar han mer om nya LAS och vad det innebär för dig.

Staffan Rosenblad,

konsult på Ask Outsourcing Group AB med

bred erfarenhet från Svensk byggbransch

Vill du veta mer om Fieldly Fakturahantering? Spana in vår snabb-demo!
Missa inget från Fieldly!
Skriv in din email nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Läs mer